Seks przyszłości

Rozwój technologii dotyka wszystkie przejawy ludzkiej aktywności, asymilując, przekształcając lub eliminując je. Jednym z takich obszarów jest seks, któremu kreatorzy technologii także chcą sprzyjać.

zobacz więcej

Wszyscy jesteśmy homofobami – traktat o tolerancji

Homofobia to lęk, obawa przed homoseksualizmem i homoseksualistami. Pierwotnie każdy z nas jest homofobiczny (wszyscy są homofobami), gdyż nasze wychowanie i otaczająca kultura jest ukształtowane na ścisłym podziale płci, ich funkcji i ról oraz wynikających z nich preferencji seksualnej. Stąd też wydaje nam się dziwnym widok silnie napakowane mięśniami kobiety

zobacz więcej

Struktury mózgu a Subiektywne ja

Mózg gadzi determinuje ludzkie popędy.
Układ limbiczny wpływa na nasze emocje i motywacje.
Kora nowa odpowiada za myślenie.

Te trzy układy nie funkcjonują niezależnie od siebie. One na siebie wpływają wzajemnie, ale

zobacz więcej

Piramida Maslowa a potrzeba obiektywizacji własnego ja

Piramida Maslowa opiera się na hierachicznie ułożonych potrzebach. Jest to jedna z głównych koncepcji psychologii humanistycznej. Ta gałąź psychologii stara się docenić wartość człowieka. Słabością jednak je jest empiria tzn. doświadczenia empiryczne często nie potwierdzają jej założeń lub są one bardzo ciężkie do stwierdzenia metodami naukowymi.

zobacz więcej

Transformacja obiektywizacji Subiektywnego ja

Subiektywne ja tworzy poczucie kim jest – swoją tożsamość – poprzez spotkania z innymi Subiektywnymi ja oraz pokonywanie wyzwań – doświadczenia swojego człowieczeństwa i przesuwania granic swoich możliwości. Subiektywne ja w ten sposób obiektywizuje wiedzę o sobie.

zobacz więcej

Subiektywne ja

Subiektywne Ja – czyli to wszystko co myślę o sobie i świecie. Nie jest to obiektywna prawda o świecie. Jest to ja, które odczuwa świat i układa go w swojej głowie.

zobacz więcej